The Saturn Myth by David N Talbott (1980) 245p.pdf